BIP GCI
A A A

Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej

„Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie realizuje Projekt pozakonkursowy pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminami Powiatu Cieszyńskiego: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice.

Projekt skierowany jest dla:

  • osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (bądź jego odpowiednik),
  • osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą w tym rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze (18-25 lat).

Uczestnikiem Projektu może być osoba, który zamieszkuje teren powiatu cieszyńskiego, korzysta ze świadczeń pomocy społecznej oraz nie korzysta z tego samego typu wsparcia w innych Działaniach i Priorytetach współfinansowanych przez Unie Europejską.

W ramach Projektu organizowane będą:

  • kursy, szkolenia edukacyjne i zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji  oraz potrzeb rynku pracy,
  • szkolenia miękkie z zakresu doradztwa zawodowego i psychologii,
  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem,
  • staże zawodowe,
  • indywidualne porady specjalistyczne (psycholog, doradca zawodowy, prawnik),
  • wizyty studyjne oraz imprezy integracyjne.
  • zajęcia przywracające lub wzmacniające samodzielność i aktywność społeczną
  • zajęcia o charakterze zdrowotnym

Udział w Projekcie nie zapewnia zatrudnienia, ale podwyższa kwalifikacje w każdej dziedzinie życia zawodowego, dzięki czemu Uczestnikowi łatwiej będzie znaleźć pracę.

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe kryteria proszone są o osobisty kontakt z Biurem Projektu.

Nabór uczestników do Projektu trwa od listopada 2015 r. do momentu uzyskania wymaganej liczby osób biorących udział w Projekcie.

Biuro Projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Goleszowie

czynny w dniach poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7:00 - 15:00,

w środę w godz. 7:00 – 16:00

w piątek w godz. 7:00 – 14:00

43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 29

tel. 33 479 05 54