BIP GCI
A A A

Deklaracja Dostępności

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.pgops-goleszow.pl


Data publikacji strony internetowej: 2011-05-06

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2011-05-06Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23


Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-23

 

Treść lub funkcje niedostępne


1. Część plików nie jest dostępna cyfrowo (powód: strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów ( nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów)

 

2. Strona nie ma opcji dostosowania/ zmiany kontrastu (powód: strona powstała w 2011 r. gdy takie zastosowania nie były wymagane.)

 

3. Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków (powód: Trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji)

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Koszela, adres e-mail: ikoszela@gops-goleszow.pl, telefon: 334790517.Informacja zwrotna


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.Postępowanie odwoławcze


W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektonicznaDostosowanie wejść do budynków
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się na wysokim parterze budynku, wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Dostosowanie korytarzy
brak dostosowań

Dostosowanie schodów
szeroka klatka schodowa

 

Dostosowanie wind

brak

 

Dostępność pochylni
brak


Dostępność platform
Jest

Dostępność informacji głosowych
brak

Dostępność pętli indukcyjnych
brak

Dostosowanie parkingów
Przed budynkiem nie ma miejsce dla osoby niepełnosprawnej

Dostępność tłumacza języka migowego
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowegoDodatkowe informacje


Aplikacja mobilna: brak


Deklaracja poprawy dostępności


W miarę możliwości będziemy dokładać starań by w pełni dostosować dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.