BIP GCI
A A A

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

 

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej - do końca roku akademickiego

- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem

 

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:


1) osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

2) cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art.186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

3) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art.2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525 oraz z 2015 r. poz. 1274), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Karta jest przyznawana:

 

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;

 

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;

 

3) dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

 

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;

 

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 

6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

 

 

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl jest zamieszczony wykaz wszystkich firm i instytucji oraz uprawnień przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny, wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany. Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

 

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

 

Kartę przyznaje się na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

 

 

Składając wniosek o przyznanie Karty składa się w szczególności:

 

1) w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

 

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

 

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza w/w dokumentami, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 

1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

 

2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

 

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

 

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;

 

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu

niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.

 

W przypadku cudzoziemców, składając wniosek o przyznanie Karty, poza w/w dokumentami, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny składać można w biurze nr 4 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie.

 

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny część II - Członkowie rodziny wielodzietnej tj. stronę 3 oraz 4 należy wydrukować osobno dla każdego członka rodziny.