BIP GCI
A A A

Klauzula Informacyjna

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie reprezentowany przez Kierownika.

Dane kontaktowe: 43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 29, e-mail: gops@gops-goleszow.pl, tel. 334790517.

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@gops-goleszow.pl

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, wynikających z następujących przepisów prawa:

 

• ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych

• ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

• ustawa z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

• ustawa z dnia 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

• ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej

• ustawa z dnia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

• ustawa z dnia 14.12.2016 r. prawo oświatowe

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu wynikającym z udzielonej zgody na przetwarzanie danych. W tym przypadku podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych celów.

 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione/udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych wyłącznie w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba, że przepis prawa to nakazuje.

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 oraz pkt 4 a następnie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania tych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.

 

Niektóre z wymienionych praw mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.

 

9. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.