BIP GCI
A A A

Świadczenie wychowawcze - Rodzina 500 +

Świadczenie wychowawcze -

Rodzina 500 +

 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wniosek o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego może złożyć:

  • matka,

  • ojciec,

  • opiekun faktyczny dziecka (tj. osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)

  • opiekun prawny dziecka

Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Świadczenie jest podzielne na dni, co jest istotne w przypadku ustalania wysokości świadczenia na dzieci nowo narodzone za miesiąc urodzenia lub wchodzące w danym miesiącu w okres pełnoletności. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę

 

Dziecko na które świadczenie wychowawcze nie przysługuje:

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje na dzieci które:

1)  pozostają w związku małżeńskim; (przypominamy, że kobieta poniżej 18 r.ż. uzyskuje pełnoletność po zawarciu związku małżeńskiego - art. 10 § 2 kodeksu cywilnego)

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko:

 

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko do ukończenia 18. roku życia. W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku będących najstarszymi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r.ż. pierwszym dzieckiem jest jedno z tych, które wskaże wnioskodawca.

 

W  przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko należy wraz z wnioskiem przedstawić dokumenty potwierdzające dochód rodziny, a w przeliczeniu na osobę nie może on przekraczać 800,00 zł / miesiąc/ osobę lub w przypadku kiedy w składzie rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1 200,00zł.

 

Świadczenie wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko:

 

Świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko jest gwarantowane, a warunkiem uzyskania prawa do świadczenia na inne dziecko niż pierwsze (wg w/w definicji) jest złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka, zaś wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

 

W przypadku ubiegania się o świadczenie przez opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka należy przedstawić stosowne postanowienie sądowe.

 

Członek rodziny pracujący lub przebywający za granicą RP:

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa.

Oznacza to, że jeżeli osoba wchodząca w skład rodziny przebywa poza granicami Polski  lub pracuje za granicą mieszkając na stałe w Polsce, wówczas wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w tutejszym ośrodku, który zgodnie z właściwością bez zbędnej zwłoki przekaże wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

 

Terminy i okresy na jakie przyznawane jest prawo do świadczenia wychowawczego:

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, nie wcześniej jednak niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

 

 

Rozpatrzenie wniosku decyzja i wypłata świadczeń.

 

Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze.

Świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie wniosku złożonego do 10 dnia danego miesiąca wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 10 dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 

 

Informacje dotyczące niezbędnych dokumentów (do złożenia wraz z wnioskiem) można uzyskać w biurze nr 3 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego jest otwarty w dniach: poniedziałek, wtorek i czwartek od 7:00 – 15:00; środa od 7:00 do 16:00, piątek 7:00 – 14:00.

Istnieje również możliwość składania wniosków droga elektroniczną w systemie bankowości elektronicznej, PUE ZUS  lub portalu Emp@tia oraz przez ePUAP.

 

Więcej informacji dotyczących świadczenia wychowawczego można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Instrukcja krok po korku

 

Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez empatia.mrpips.gov.pl

 

Jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez bankowość elektroniczną

 

Pytania i odpowiedzi