BIP GCI
A A A

Świadczenie wychowawcze - Rodzina 500 +

 

Informacja

Świadczenie wychowawcze (program Rodzina 500+)

od 1 lipca 2019 r.

 

  • na nowych zasadach Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez kryterium dochodowego;

  • aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., należy złożyć wniosek. Wnioski można składać od 1 lipca 2019 r. online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS , a od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w ośrodku pomocy społęcznej lub za pośrednictwem poczty;

 

  • świadczenie przysługuje temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdy z rodziców może złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i w takim przypadku zostanie przyznane mu świadczenie w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie;

 

  • od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego. Natomiast odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, nadal będą następowały w formie decyzji administracyjnej

  • rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 2019 r. zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września.). Od 1 lipca 2019 r., w związku z likwidacją kryterium dochodowego, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało, co do zasady, na każde dziecko niepełnosprawne w wieku do ukończenia 18 r. życia – bez względu na stopień niepełnosprawności dziecka;

 

  • jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego wojewodę. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy.

  • terminy składania wniosków i realizacja wypłaty świadczenia:.

wnioski złożone w okresie lipiec – sierpień 2019 roku będą wypłacone (z wyrównaniem od lipca) do dnia 31 października 2019 roku;

wnioski złożone we wrześniu 2019 roku będą wypłacone ( z wyrównaniem od lipca) do dnia 30 listopada 2019 roku;

wnioski złożone w październiku 2019 roku będą wypłacone (od miesiąca złożenia wniosku, tj. od października) do dnia 31 grudnia 2019 roku;

wnioski złożone w listopadzie 2019 roku będą wypłacone (od miesiąca złożenia wniosku, tj. listopada) do dnia 31 stycznia 2020 roku;

wnioski złożone w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku będą wypłacone  (od miesiąca złożenia wniosku, tj. od grudnia) do dnia 29 lutego 2020 rok