BIP GCI
A A A

Wymagane dokumenty

 

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:


1) w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza w/w dokumentami, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:


1) przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu

niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku cudzoziemców, składając wniosek o przyznanie Karty, poza w/w dokumentami, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W przypadku wystąpienia zmian:


1) mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub

2) danych zawartych w Karcie, lub

3) adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu - jeżeli obowiązek ich podania wynika z niniejszej ustawy

-członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Wójta, który przyznał Kartę.

 

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

 

 

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny składać można w biurze nr 4 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie.

 

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny część II - Członkowie rodziny wielodzietnej tj. stronę 3 oraz 4 należy wydrukować osobno dla każdego członka rodziny.