BIP GCI
A A A

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://gops-goleszow.pl


Data publikacji strony internetowej: 2011-05-06
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2011-05-06


Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-11-04

Treści lub funkcje niedostępne:

 

  1. Część plików nie jest dostępna cyfrowo (powód: strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów ( nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów
  2. Strona nie ma opcji dostosowania/ zmiany kontrastu (powód: strona powstała w 2011 r. gdy takie zastosowania nie były wymagane.
  3. Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków (powód: Trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Iwona Koszela , adres e-mail: ikoszela@gops-goleszow.pl , telefon: 334790517.

 

Informacja zwrotna

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Dostosowanie wejść do budynków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się na wysokim parterze budynku, wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością

 

Dostosowanie korytarzy

brak dostosowań

 

Dostosowanie schodów

szeroka klatka schodowa

 

Dostosowanie wind

brak

 

Dostępność pochylni

brak

 

Dostępność platform

brak

 

Dostępność informacji głosowych

brak

 

Dostępność pętli indukcyjnych

brak

 

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Dostępność tłumacza języka migowego

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

 

Dodatkowe informacje

 

Deklaracja poprawy dostępności

W miarę możliwości będziemy dokładać starań by w pełni dostosować dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.