BIP
A A A

Informacje

Pomoc Społeczna

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie jest jednostką organizacyjną administracji samorządowej realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U.2019 poz. 1507 z  późn. zm.). Współpracuje w tym zakresie z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

Zadaniem pomocy społecznej jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,

 • sieroctwa,

 • bezdomności,

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 • bezrobocia,

 • niepełnosprawności,

 • długotrwałej i ciężkiej choroby,

 • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Ośrodek obowiązany jest udzielać pomocy osobom opuszczającym zakłady karne, uchodźcom, ofiarom zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych, a także osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz ofiarom przemocy w rodzinie.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701

 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł

 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

Osoba ubiegająca się o pomoc, do wniosku o udzielenie pomocy finansowej, powinna dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające wysokość jej dochodu oraz osób wspólnie zamieszkujących i wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe.

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczenie społeczne

 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

 • opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego

 • opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.


Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

 

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

 

Pomoc społeczna może być udzielona z urzędu.

 

Wnioski o udzielenie pomocy przyjmują pracownicy socjalni w godzinach swoich dyżurów.

 

Formy pomocy oferowanej przez Ośrodek obejmują:

 • pomoc usługową (usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne);

 • pomoc w naturze i pomoc rzeczową;

 • pomoc finansową;

 • pomoc instytucjonalną (kierowanie do domów pomocy społecznej, ustalanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kierowanie do ośrodków wsparcia).

   

Ustawa o pomocy społecznej określa następujący katalog świadczeń pieniężnych:

 • zasiłek celowy, zasiłek celowy specjalny

 • zasiłek okresowy

 • zasiłek stały

 

Wszystkim mieszkańcom gminy, niezależnie od dochodu, Ośrodek zapewnia również pomoc w postaci:

 • pracy socjalnej - udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, pomoc w załatwianiu trudnych spraw bytowych, kierowanie do odpowiednich placówek, udostępnienie bazy danych o placówkach oferujących pomoc różnego rodzaju, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa.