BIP
A A A

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Strategicznym celem Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

 

Program ten jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 

1) wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,

 

2) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,

 

3) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

 

4) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

 

 

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( 528,00 zł na osobę w rodzinie oraz 701,00 zł na osobę samotnie gospodarującą) oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium (792,00zł na osobe w rodzinie, oraz 1 051,50zł na osobę samotnie gospodarującą), zgodnie z uchwałą Rady Gminy Goleszów z dnia 19 grudnia 2018 r. Nr 0007.87.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 

Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności:

 

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

 

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

 

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

 

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.