BIP GCI
A A A

Projekt „ Dobry staż i pracę masz”

      Informujemy, iż w październiku 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie rozpoczął rekrutację do projektu „DOBRY STAŻ I PRACĘ MASZ!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 PO KL). Do udziału w projekcie  zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Cieszynie, zamieszkujące powiat cieszyński, które w okresie 24 miesięcy od dnia wskazanego  w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły nie ukończyły  25 roku życia lub w okresie 12 miesięcy od dnia wskazanego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyły 27 roku życia.  W szczególności zapraszamy absolwentów szkół bez doświadczenia zawodowego, zamieszkujących obszary wiejskie, pozostających bez pracy ponad 6 miesięcy od momentu ostatniej rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.


W ramach projektu, każdy uczestnik/czka zostanie objęty/a zindywidualizowanym doradztwem zawodowym. Oferujemy również uczestnictwo w zajęciach z zakresu techniki efektywnego poszukiwania pracy/miejsca stażu oraz zagadnień związanych z radzeniem sobie ze stresem. Następnie rozpoczną się 9 miesięczne staże, w trakcie których uczestnicy/czki projektu zdobędą doświadczenie zawodowe wymagane na stanowisku pracy u organizatora stażu, którego samodzielnie będą szukać. Rozwiązanie to daje możliwość podjęcia zatrudnienia zgodnego z własnymi aspiracjami zawodowymi. Rekrutacja realizowana będzie na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych, które będą dostępne u pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie (na parterze u pośredników pracy, doradców zawodowych, u koordynatora projektu pok. 12 oraz u specjalistów ds. rekrutacji, monitoringu i staży pok. 23 i  14) oraz na stronie internetowej urzędu www.pup.cieszyn.pl

Formularze można składać osobiście, pocztą tradycyjną (Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn) lub e-mailowo pod adres k.grzybek@mail.pup.cieszyn.pl (w formie skanu/zdjęcia czytelnie wypełnionego formularza).