BIP
A A A

Rusza nabór wniosków do Goleszowskiego Bonu Żłobkowego

Z inicjatywy Wójta Gminy Goleszów Sylwii Cieślar, Rada Gminy Goleszów wprowadziła „Goleszowski Bon Żłobkowy”. Jest on formą świadczenia pieniężnego na rzecz rodzin z gminy Goleszów i ma na celu częściowe pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, a także wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani. Jego wprowadzenie to spora zmiana w systemie dopłat do opieki nad dziećmi w gminie Goleszów, który dotychczas obejmował jedynie dzieci uczęszczające do publicznych żłobków.


- Wprowadzenie Goleszowskiego Bonu Żłobkowego jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców naszej gminy, którzy korzystali z opieki niepublicznych żłobków oraz punktów opieki, a z powodu braku odpowiedniego rozwiązania nie mogli liczyć na finansowe wsparcie ze strony samorządu – wyjaśnia wójt Sylwia Cieślar.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY GOLESZOWSKIEGO BONU ŻŁOBKOWEGO:

- świadczenie przysługuje rodzicom dzieci w wieku do lat 3, mieszkającym na terenie gminy Goleszów, którzy są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową i w ramach zapewnienia opieki nad swoim dzieckiem zawarli umowę z publicznym lub niepublicznym żłobkiem, klubem dziecięcym, punktem opieki dziennej lub nianią. Świadczenie przysługuje również rodzicom, którzy między innymi z powodu ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, kontynuowania nauki w systemie dziennym, odbywania stażu lub szkolenia zawodowego nie są zatrudnieni i nie wykonują pracy zarobkowej;

- maksymalna wartość bonu żłobkowego wynosić będzie 400 zł miesięcznie;

- pomoc będzie przyznawana w oparciu o dochód rodziny dziecka w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który będzie on przysługiwać. Ważne, by wysokość miesięcznego dochodu nie przekraczała kwoty 2100 zł na członka rodziny;

- Goleszowski Bon Żłobkowy będzie przyznawany na wniosek rodzica na okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku;

- przed złożeniem wniosku należy zawrzeć umowę o świadczenie opieki nad dzieckiem do lat 3;

Wnioski o przyznanie Goleszowskiego Bonu Żłobkowego na nowy rok szkolny można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie, ul. Cieszyńska 29, za pośrednictwem poczty, bądź przesłać na adres skrytki e-puap:2absj961qi


Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie, ul. Cieszyńska 29, telefonicznie pod numerem telefonu: 33 4790517 wew. 10, oraz mailowo: gops@gops-goleszow.pl.

Wniosek, regulamin Goleszowskiego Bonu Żłobkowego wraz z uchwałą Rady Gminy Goleszów o jego wprowadzeniu stanowią załączniki do niniejszego artykułu oraz można je otrzymać w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Goleszów (ul. 1 Maja 5) oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie (ul. Cieszyńska 29).