BIP
A A A

Stawiamy na działanie

Informujemy, iż z dniem 11.07.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie rozpoczyna rekrutację do projektu pn. „Stawiamy na działanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 1.2.1 POWER). Projekt skierowany jest do osób poniżej 25 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie jako bezrobotni, dla których zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został ustalony II profil pomocy, które zaliczają się do grupy NEET (nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu), w szczególności osób o niskich kwalifikacjach, posiadających wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne, które nie były zatrudnione lub posiadają doświadczenie zawodowe nie przekraczające 6 miesięcy, wychowujące dziecku do 6 lat.

W projekcie realizowanie będą dodatkowe formy wparcia takie jak:
- warsztaty z aktywnego poruszania się po rynku pracy,
- staże u pracodawców,
- indywidualne poradnictwo zawodowe,

W ramach projektu oferujemy uczestnictwo w warsztatach z zakresu techniki efektywnego poszukiwania pracy/miejsca stażu oraz radzenia sobie ze stresem, następnie organizację staży lub bonów stażowych (staż- 8 miesięcy, bon stażowy - 6 miesięcy oraz premia dla pracodawcy za zatrudnienie), w trakcie których uczestnicy/uczestniczki projektu zdobędą doświadczenie zawodowe wymagane na stanowisku pracy u organizatora stażu, którego samodzielnie będą szukać. Rozwiązanie to daje możliwość podjęcia zatrudnienia zgodnego z własnymi aspiracjami zawodowymi.
Uczestnicy/uczestniczki projektu będą mogli ubiegać się o zwrot części kosztów dojazdu na warsztaty i do miejsca odbywania stażu oraz refundację kosztów opieki nad dzieckiem.

Rekrutacja realizowana będzie na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych, które są dostępne u pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, a także na stronie internetowej urzędu www.pup.cieszyn.pl. Formularze można składać osobiście, pocztą tradycyjną (Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie, Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn) lub e-mailowo pod adresem k.grzybek@mail.pup.cieszyn.pl
(w formie skanu/zdjęcia czytelnie wypełnionego formularza). Nabór formularzy zakończy się - zależnie od zainteresowania, po upływie miesiąca lub po zebraniu 100 formularzy zgłoszeniowych.

Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie

  • Stawiamy na działanie
    Stawiamy na działanie