BIP
A A A

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

 

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

 

- ucznia lub w przypadku, kiedy jest to uczeń niepełnoletni, jego rodzice lub prawni opiekunowie

- dyrektora szkoły

 

 

Kryterium dochodowe uprawniające do stypendium szkolnego

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolnenie może być większa niż kwota 528 zł.

 

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;

2) miejsce zamieszkania ucznia;

3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów,

4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.

 

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.


Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Osoba ubiegająca się o stypendium szkolne, wraz ze składanym wnioskiem, w formie zaświadczenia lub oświadczenia udostępnia dane dotyczące wysokości dochodu.


Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

  • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

  • składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczenie społeczne

  • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

  • opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego

  • opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

 

Wysokość stypendium szkolnego

 

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. kwoty 124 zł i nie może przekraczać miesięcznie 200% tej kwoty.

 

Zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Goleszów, w zależności od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny, wysokość stypendium szkolnego wynosi miesięcznie:

  • przy dochodzie na członka rodziny wynoszącym do 65% kryterium dochodowego, tj. do kwoty 343,20 zł, wysokość stypendium wynosi od 101% do 120% kwoty zasiłku rodzinnego, a więc od 125,24 zł do 148,80 zł

  • przy dochodzie na członka rodziny wynoszącym powyżej 65% kryterium dochodowego, tj. powyżej kwoty 343,20 zł, wysokość stypendium wynosi od 80% do 100% kwoty zasiłku rodzinnego, a więc od 99,20 zł do 124,00 zł.


Wysokość stypendium szkolnego, może ulec zwiększeniu odpowiednio o 10%, 20%, 30%, jeżeli w rodzinie występują jedna, dwie lub trzy i więcej okoliczności takie jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, jak również gdy sytuacja rodziny jest wynikiem zdarzenia losowego.

 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności: zajęcia z logopedą, nauka języków obcych, gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne i inne poszerzające wiedzę uczniów;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności: zakup podręczników, słowników, atlasów i innych wydawnictw służących edukacji, a także materiałów niezbędnych w procesie edukacji

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności na pokrycie kosztów:

- zakwaterowania poza miejscem zamieszkania

- posiłków w stołówce szkolnej lub prowadzonej przez inny podmiot

- dojazdu do szkoły, kolegium

- czesnego na naukę w szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, a w przypadku szkół ponadgimnazjalnych lub kolegiów również bez uprawnień szkoły publicznej

- innych dodatków i opłat wymaganych obowiązkowo przez szkołę, kolegium

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli Kierownik GOPS uzna, że udzielenie stypendium w w/w formach, nie jest możliwe lub nie jest celowe.

 

 

Podstawę refundacji w/w wydatków stanowić będą dokumenty potwierdzające poniesienie danego wydatku: rachunki i faktury imienne, dowody wpłaty wystawione na wnioskodawcę, a w przypadku zakupu używanych podręczników szkolnych refundacja następować będzie na podstawie oświadczeń sprzedającego i kupującego.

 

 

Wszelkie dodatkowe informacje na temat stypendium szkolnego uzyskać można w biurze nr 6 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.