BIP GCI
A A A

Stypendium szkolne 2021/2022

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW


Przypominamy wnioski o stypendia szkolne w roku szkolnym 2021/2022 można składać od 1 do 15 września 2021 r.Uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów rodziny (dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż 528,00 zł) może otrzymać stypendium szkolne.

 

Pomoc taka przysługuje:

 

• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 

• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wyrównawczych, zakupu materiałów edukacyjnych, podręczników czy nawet pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

 

Więcej informacji można uzyskać pod wskazanym adresem:  http://www.gops-goleszow.pl/?pomoc-materialna-dla-uczniow,139 oraz w Dziale Pomocy Środowiskowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie ul. Cieszyńska 29, nr tel 33 4790554 wew. 12 i 13.