BIP
A A A

Świadczenia rodzinne - Informacje, druki do pobrania

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek:

 • małżonków lub jednego małżonka,

 • rodziców lub jednego z rodziców,

 • opiekuna faktycznego dziecka,

 • opiekuna prawnego dziecka,

 • osoby uczącej się,

 • pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,

 • innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

 

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:


1) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio ( zależności od sytuacji dochodowej rodziny oraz rodzaju świadczenia o które składa się wniosek):

 

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

 

3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych:

a) prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkoły lub szkoły wyższej,

e) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia,

f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku.

 

Osoby otrzymujące świadczenia rodzinne obowiązane są do niezwłocznego powiadomienia organu wypłacającego świadczenia o zmianach. W szczególności: wystąpienie zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, zmiany adresu, zaprzestania kontynuacji nauki przez dziecko itp.

 

Wnioski o ustalenie prawa do:

 • zasiłku rodzinnego

 • zasiłku pielęgnacyjnego;

 • świadczenia pielęgnacyjnego;

 • specjalnego zasiłku opiekuńczego

 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;

 • świadczenia rodzicielskiego

 

wydawane i przyjmowane są w biurze Nr 3 w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie. Przy wydawaniu wniosku petent otrzymuje również wykaz dokumentów potrzebnych w danej sprawie.

 

Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych-kryteria uzyskania

 

Informacje ogólne