BIP
A A A

Świadczenie uzupełniające „500+” dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji- dyżur eksperta ZUS

Świadczenie uzupełniające „500+” dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji


od 1 października 2019r. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą ubiegać się o świadczenie uzupełniające.

 

Zapraszamy na dyżur eksperta ZUS w siedzibie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie

22 października 2019r. w biurze nr 8

w godzinach od 8:00 do 14:00


 

Kto ma prawo do otrzymania świadczenia 500+

Osoba, która spełnia następujące warunki:

 

 • ukończyła 18 lat,
 • jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • jest uprawniona do świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub wypłacanych przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł, albo
 • nie jest uprawniona do emerytury ani renty, nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń), ani nie jest uprawniona do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych.

 

Katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych jest dostępny na naszej stronie internetowej www.zus.pl.

 

Co powinna zrobić osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji, aby otrzymać świadczenie Złożyć wniosek (formularz ESUN):


 • osobiście w dowolnej placówce ZUS,
 • za pośrednictwem opiekuna prawnego lub kuratora,
 • za pośrednictwem pełnomocnika (formularz PEL),
 • przesłać wniosek pocztą.

 

Jakie dokumenty będą potrzebne Do wniosku trzeba dołączyć:


 • dokument potwierdzający prawo i wysokość świadczeń wypłacanych przez instytucję zagraniczną, jeżeli wnioskodawca ma do nich prawo, a ponadto
 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo
 • wydane przed 1 września 1997 r. orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I grupy inwalidów, jeżeli nie upłynął okres na jaki inwalidztwo orzeczono.

 

Jeśli ZUS jest w posiadaniu takiego orzeczenia - nie trzeba go dołączać. Jeżeli niezdolność do samodzielnej egzystencji nie została stwierdzona orzeczeniem lub upłynął okres, na który orzeczenie było wydane, do wniosku trzeba dołączyć:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku (formularz OL-9),
 • dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu.

 

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości szczegółowych informacji udzielą Państwu, w każdej placówce ZUS, pracownicy sali obsługi klientów lub pracownicy Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00. Potrzebne formularze mogą Państwo pobrać w każdej naszej placówce lub ze strony internetowej www.zus.pl.

 

Podstawa prawna [1] Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).