BIP
A A A

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty


Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 

 1. w przypadku rodzica - oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci ;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce ;
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.

 

W przypadku cudzoziemców, składając wniosek o przyznanie Karty, poza w/w dokumentami, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty elektronicznej, we wniosku jest obowiązany przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać.

 

 

W przypadku wystąpienia zmian:

 1. mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub
 2. danych zawartych w Karcie, lub
 3. adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu - jeżeli obowiązek ich podania wynika z niniejszej ustawy

- członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Wójta, który przyznał Kartę.

 

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

 

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny składać można w biurze nr 4 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleszowie.

 

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny część II - Członkowie rodziny wielodzietnej tj. stronę 3 oraz 4 należy wydrukować osobno dla każdego członka rodziny.