BIP
A A A

Zasiłek celowy i celowy specjalny

Zasiłek celowy przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, przysługuje on w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł. Natomiast w przypadku osoby samotnej 701,00 zł.


Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na:


- pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.


- pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne, osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek przyznawany w wyniku  klęski żywiołowej, ekologicznej lub zdarzenia losowego może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe może być przyznany: specjalny zasiłek celowy.