BIP GCI
A A A

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy - ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej tj. 701,00 zł lub rodziny 528,00 zł, a posiadanym dochodem, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% w/w różnicy, ale nie mniej niż 20 zł.


Zasiłek ten przyznaje się w szczególności z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów  zabezpieczenia  społecznego oraz potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.